راهنما:
هنگام تنظیم فایل html کارنامه می توانید از عبارتهایی که به آنها اشاره می کنیم استفاده کنید:
این عبارت ها داخل {} استفاده می شوند و لاتین هستند.

{student_name} نام و نام خانوادگی دانش آموز
{az1} نام آزمون 1
{logo} محل قرار گیری تصویر لوگوی آموزشگاه
{teac}  نام دبیر مرتبط با درس، یا نام دبیر مرتبط با دانش آموز
{doreh} عنوان دوره تحصیلی
{school_title} عنوان آموزشگاه
{start_loop_less} شروع سیکل دروس
{end_loop_less} پایان سیکل دروس
{pic} محل قرار گیری تصویر شخصی دانش آموز
{clas} عنوان کلاس
{year} سال تحصیلی
{less} عنوان درس
{unit} تعداد واحد درس در کارنامه نمره‌ای
{ng} نمره قبولی درس در کارنامه نمره‌ای
{ra} شماره ردیف درس
{nu} سطح عملکرد درس در کارنامه توصیفی
{mti} عنوان اصلی درس در کارنامه توصیفی
{sti} عنوان فرعی درس در کارنامه توصیفی
{tar} اهداف کلی درس در کارنامه توصیفی
{t1} ارزش 1 توصیف
{des} توصیف
{avg} میانگین نمره درس در کارنامه نمره‌ای
{ag1} میانگین نمره آزمون 1 در کارنامه نمره‌ای
{agavg} میانگین نمره کل آزمون ها در کارنامه نمره‌ای