تعیین نوع‌آموزشگاه: این سامانه برای هر دو مدل برنامه‌نویسی شده و کار می‌کند.

تعیین نوع کاربر:چهار سطح دسترسی کاربری در سامانه تعریف و برای آن برنامه‌نویسی شده.
سرپرست معاون دبیر دانش‌آموز